• Osseo, Minnesota

Hot Wheels 164 Custom

Mazda MX-5 Miata
Wheel Swap: Chrome Real Riders
 • Mazda MX-5 Miata Hot Wheels
 • Mazda MX-5 Miata Hot Wheels
 • Mazda MX-5 Miata Hot Wheels
 • Mazda MX-5 Miata Hot Wheels
 • Mazda MX-5 Miata Hot Wheels
 • Mazda MX-5 Miata Hot Wheels
 • Mazda MX-5 Miata Hot Wheels
 • Mazda MX-5 Miata Hot Wheels
 • Mazda MX-5 Miata Hot Wheels
 • Mazda MX-5 Miata Hot Wheels
 • hot
 • hot
 • hot
 • hot
 • hot
 • hot
 • hot
 • hot
 • hot
 • hot
Vehicle: Mazda MX-5 Miata
164 CUSTOM #: UC0349
GENUINE: n/a
TYPE: 164Custom
COLOR: Metallic Orange
164 Build YEAR: 2020
HW PART NUMBER: GKL09
HW SERIES NAME: MBX City
HW SERIES #:
HW DATE CODE: N35

About this custom Hot Wheel:

Wheel Swap: Chrome Real Riders
scroll up